شرکت ملی خدماتی تدارک


02

تسليت به جناب آقاي مهدي رضي زاده عضو محترم هيئت مديره و معاونت محترم شركت