هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی خدماتی تدارک
آقای حجت اله لطفي مدیر عامل
آقای هومن رضا مدنی شاهرودینایب رئیس هیئت مدیره
آقای منصور پشوتن رئیس هیئت مدیره

آقای حسن شهرآشوب عضو هیئت مدیره
آقای داود ملك نيا عضوهیئت مدیره
آقای محمدرضا كلانتري عضو هیئت مدیره